Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, poza tym jestem zobowiązany do pewnych działań, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.fotoczerwinski.pl

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadam.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Czerwiński

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie nie ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się ze mną pod adresem e-mail: fotoczerwinski@wp.pl

3. Jakie informacje na Twój temat mogę posiadać?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

-imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej, dane zawarte w umowie, i.t.p.

4. Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:  wysyłasz do mnie mail, wypełniasz formularz na niniejszej stronie, piszesz do mnie wiadomość z portalu społecznościowego (Facebook, Instagram i.t.p.), spisujesz ze mną umowę na wykonanie usługi fotograficznej, dodajesz komentarz na mojej stronie internetowej lub ww portalach społecznościowych w związku z publikacją wykonanych przeze mnie materiałów. Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

– zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– obsługa korespondencji, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, odstąpienie od umowy, tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zawarcie umowy:
Zawierając ze mną umowę na usługi fotograficzne przekazujesz mi swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Umowa będzie przetwarzana przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.
Ponadto, jeżeli wyrazisz na to zgodę, mogę przetwarzać Twoja dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku na fotografiach, w celu publikacji poszczególnych zdjęć na mojej stronie internetowej (www.fotoczerwinski.pl) i/lub kanałach social media (Facebook, Instagram i.t.p.), konkursach czy akcjach promocyjnych.

Obsługa korespondencji:
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obroną przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe:
Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu jaki wymagany jest przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Odstąpienie od umowy:
Jeżeli odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by odstąpić od umowy. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze:
Dodając komentarz pod wpisem na blogu lub w kanałach social media (Facebook, Instagram i.t.p.), musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz w przypadku komentarza na blogu adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Możesz podać adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Archiwum:
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałem terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przeze mnie określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

W swojej firmie korzystam z usług świadczonych przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam. Część z nich wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

9. Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

– e-mail – usługa Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive, Google Zdjęcia.

Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield.

10. Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

W ramach narzędzi, z których korzystam nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

– informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz
– przeglądane postronny
– czas spędzony na stronie
– przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
– źródło, z którego przechodzisz do naszej strony
– przedział wieku, w którym się znajdujesz
– Twoja płeć
– Twoja przybliżona lokalizacja

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w mojej bazie danych usługi Google. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
– prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął)
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie)
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
– prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi)
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres fotoczerwinski@wp.pl. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

12. Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).
Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na moją stronę (trwałe cookies).
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

13. Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przeze mnie stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies.

15. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

16. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłem wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne lub chcesz dowiedzieć się więcej, to napisz do mnie na adres fotoczerwinski@wp.pl

Scroll to Top